TLAČOVÁ SPRÁVA

Stanovisko k výrubu drevín na Drotárskej ceste v Bratislave

#85stromov

_______

Trnava, 22.2.2021

V uplynulých dňoch bol v médiách a na sociálnych sieťach prezentovaný prípad výrubu 85 stromov na súkromnom pozemku nachádzajúcom sa na Drotárskej ulici v Bratislave. Hoci výrub vyvolal vlnu nevôle, bol vykonávaný legálne a oprávnenou osobou. Od počiatku bola spoločnosť ISMONT, s.r.o. nesprávne označovaná ako osoba vykonávajúca výrub, a to aj napriek tomu, že sme sa ohradili voči účasti na výrube drevín.

V internetovom priestore vznikla v dôsledku občianskych iniciatív na sociálnych sieťach kampaň proti našej spoločnosti, ktorá priamo diskredituje a poškodzuje naše meno. Praktizovanie aktivizmu vytváraním neexistujúcich káuz má za následok nenávratné podnietenie nekontrolovateľného hnevu na strane verejnosti. Akékoľvek neoverené informácie mohli byť vyvrátené ešte pred ich medializáciou, ak by bola naša spoločnosť vopred kontaktovaná za účelom podania vysvetlenia a  vlastného stanoviska.

Podnecovanie odporu voči našej spoločnosti na sociálnych sieťach a spôsob prezentácie prípadu spojenej s nahotou, prekračujú pre nás akceptovateľný rámec práva na slobodný prejav.

Mediálne správy a aktivita občianskych iniciatív alebo influencerov na sociálnych sieťach sú založené na nesprávnych a neúplných informáciách, a preto považujeme za nevyhnuté poskytnúť verejnosti fakty, ktoré objasnia akékoľvek nepravdivé obvinenia našej spoločnosti a zamedzia šíreniu dezinformácií.

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto dňa 11.5.2015 vydala rozhodnutie, ktorým vyslovila súhlas s výrubom 89 stromov a piatich krovitých porastov na parcelách registra C č. 2491/135 a 2491/3 na Drotárskej ulici v Bratislave.  Uvedené rozhodnutie bolo následne zmenené rozhodnutím Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto zo dňa 28.5.2018, právoplatným dňa 18.6.2018. V novom rozhodnutí boli zo súhlasu vyňaté štyri pôvodné dreviny. Obe rozhodnutia boli vydané spoločnosti ANGKOR WAT, s.r.o., IČO: 36751065, s ktorou naša spoločnosť nemá  žiaden obchodný a ani iný obdobný vzťah,  rovnako nie je s ňou osobne ani majetkovo prepojená.

Popri udelení súhlasu s výrubom drevín dňa 17.9.2019 nadobudli právoplatnosť dve stavebné povolenia na výstavbu dvoch rodinných domov na pozemkoch, na ktorých sa tieto dreviny nachádzali. Obe stavebné povolenia boli vydané tiež v prospech spoločnosti ANGKOR WAT, s.r.o. V tejto súvislosti je dôležité uviesť, že tieto rozhodnutia boli predmetom odvolacích konaní na Okresnom úrade v Bratislave, odbore výstavby a bytovej politiky, výsledkom ktorých bolo zamietnutie podaných odvolaní.

ANGKOR WAT, s.r.o. ešte v roku 2019 postúpila práva a povinnosti zo stavebných povolení na spoločnosť FOREST Bernolakovo, s.r.o., IČO: 51064057, ktorý sa stal novým investorom. Vtedajší konateľ a spoločník spoločnosti FOREST Bernolakovo, s.r.o. sa rozhodol koncom roka 2020 projekt predať a naša spoločnosť sa stala spoločníkom v tejto spoločnosti až 06.01.2021

Obchodný podiel v spoločnosti FOREST Bernolakovo, s.r.o. sme nadobudli spolu so všetkými stavebnými povoleniami a v súlade s právnymi predpismi. V čase kúpy obchodného podielu sme neboli predávajúcim informovaní o žiadnych existujúcich problémoch či aktivitách verejnosti. Ako subjekt, ktorý nemá v Bratislave žiadne zázemie a nepozná pomery, sme kupovali tento projekt v dobrej viere. O to viac sme nepríjemne prekvapení, že sa na sociálnych sieťach začali šíriť aktivity proti tomuto projektu a voči našej spoločnosti, a to napriek tomu, že rozhodnutie na výrub drevín je právoplatné od roku 2015 a  stavebné povolenia od roku 2019.

Zdôrazňujeme, že výrub drevín si spoločnosť ISMONT, s.r.o. neobjednávala a ani ho nerealizovala. Výrub zabezpečovala v súlade s právnymi predpismi spoločnosť ANGKOR WAT, s.r.o., ktorej bol súhlas s výrubom platne udelený Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto.

Väčšina informácií uvádzaných vyššie je verejne dostupná. Ostatné informácie bolo možné legálne získať postupom podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám alebo taktiež otvorenou a korektnou komunikáciou s otázkami smerujúcimi na našu spoločnosť, s ktorými nás pred medializáciou nikto neoslovil. Takýto postup možno rozumne očakávať, pokiaľ je snaha poňať prípad ako exemplárny odstrašujúci príklad pre ostatných developerov a je záujem jeho masívnou medializáciou vytvárať sústavný tlak v očakávaní nejakého pozitívneho výsledku.

Naša spoločnosť odsudzuje akékoľvek účelové aktivity smerujúce priamo voči našej spoločnosti, ktorá projekt nadobudla v mesiaci január 2021 a ktorá až doposiaľ nemala vedomosť o žiadnych negatívnych emóciách spojených s projektom. V tejto súvislosti sa pokúsime za účelom objasnenia faktov a vecnej diskusie aj sprostredkovať vyjadrenie zástupcu spoločnosti ANGKOR WAT, s.r.o., ktorý je znalý všetkých podstatných skutočností spojených s projektom, a to od jeho počiatku až do okamihu jeho odpredaja spol. FOREST Bernolakovo, s.r.o.

_______

ISMONT, s.r.o. je stabilnou developerskou a stavebnou obchodnou spoločnosťou pôsobiacou najmä na území západného Slovenska, ktorá sa zameriava na výstavbu rodinných a bytových domov, ale aj komerčných objektov. Na trhu pôsobí viac ako 10 rokov, počas ktorých zhotovila viac ako 1700 bytov a 300 rodinných domov. Zamestnáva približne 200 zamestnancov a spolupracuje s mnohými ďalšími dodávateľmi a subdodávateľmi.

ISMONT, s.r.o. v záujme ochrany svojho obchodného mena pripravuje príslušné právne kroky.

_______

Pre styk s médiami :  ismont@ismont.sk